Home > Privacy

Privacy statement

INTRODUCTIE EN WERKINGSSFEER

Dit is de privacyverklaring behorende bij de website kindenonderzoek.nl welke eigendom is van de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- Patiëntenorganisaties). Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle personen die contact hebben met VSOP via de website kindenonderzoek.nl en via de daaraan gekoppelde vragenlijst.kindenonderzoek.nl, welke in eigendom is van het Amsterdam UMC

Al deze personen gezamenlijk worden hierna aangeduid met ‘u’ en ‘uw’. De woorden ‘wij’ en ‘ons’ verwijzen naar de VSOP. 

Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw Persoonsgegevens. We nemen vanzelfsprekend alle wettelijke regels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), in acht en beveiligen uw Persoonsgegevens zorgvuldig en adequaat. Deze Privacyverklaring geldt vanaf 25 mei 2018.

2. DEZE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WIJ VAN U VERWERKEN

Hieronder lichten we toe welke Persoonsgegevens de VSOP van u kan verwerken. Gegevens die door u zelf zijn verstrekt, zoals

 • uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer);
 • overige gegevens die u vrijwillig aan ons gegeven heeft.

Vult u/ uw kind de vragenlijst op vragenlijst.kindenonderzoek.nl in, dan ontvangt het Amsterdam UMC via dat formulier:

 • leeftijd
 • of u/uw kind wel of geen aandoening heeft

Wij kunnen deze gegevens zijn niet herleiden naar u/ uw kind als specifiek persoon.

3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om (de veiligheid van) onze dienstverlening te verbeteren;
 • om u op de hoogte te brengen van nieuws, diensten en producten van VSOP;
 • om onze diensten te kunnen verlenen, evalueren en te ontwikkelen;
 • om u te benaderen voor nieuwsbrieven, indien u zich daarvoor heeft aangemeld;
 • om onze websites te beheren, te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • om met u contact te kunnen hebben en te reageren op de door u gestelde vragen of klachten;

OP DEZE GRONDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Om Persoonsgegevens te mogen gebruiken hebben wij een grondslag uit de AVG nodig. Wij gebruiken de volgende gronden:

 • u heeft aan de VSOP uitdrukkelijk toestemming gegeven;
 • het gebruik is nodig om een overeenkomst met u uit te voeren of aan te gaan;
 • het gebruik is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • in noodsituaties: het gebruik is nodig om een vitaal belang van u of van een ander te beschermen;
 • wij hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik.

4. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Wij delen uw Persoonsgegevens alleen met Derden als dit nodig is omdat Derden in opdracht van de VSOP werkzaamheden uitvoeren en alleen voor de doelen die in deze Privacyverklaring zijn beschreven. Indien een Derde wordt ingeschakeld, dan zorgt de VSOP ervoor dat deze Derde hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat door ons wordt aangehouden
De VSOP blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. De VSOP sluit overeenkomsten met Derden om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens goed worden beveiligd.

5. BEVEILIGING

De VSOP neemt de bescherming en beveiliging van uw Persoonsgegevens zeer serieus en treft doorlopend maatregelen om uw Persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We hebben onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • zo min mogelijk personen hebben toegang tot de Persoonsgegevens;
 • de website is beveiligd via https://
 • elektronische verzending van Persoonsgegevens vindt altijd via een beveiligde verbinding plaats;
 • we zorgen ervoor dat uw Persoonsgegevens alleen worden gedeeld met Derden als we met deze Derden passende beveiligingsmaatregelen zijn overeengekomen.

Daarnaast zorgt de VSOP ervoor dat al haar gebruikersinstellingen, programma’s en diensten vanaf het begin van de ontwikkeling zo worden ingericht dat uw privacybescherming maximaal is. 

6. UW RECHTEN

Als uw Persoonsgegevens worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten, die zijn hieronder uiteen gezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan de VSOP of door een e-mail te sturen aan: vsop@vsop.nl. De VSOP controleert uw identiteit voordat aan uw verzoek kan worden voldaan. De VSOP zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek inhoudelijk reageren. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengt de VSOP u geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn.

 • Inzage Persoonsgegevens
 • Wijzigen Persoonsgegevens
 • Verwerking van uw Persoonsgegevens beperken.
 • Intrekken van toestemming
 • Recht om Persoonsgegevens over te dragen (recht op dataportabiliteit)
 • Recht om vergeten te worden
 • Recht van bezwaar
 • Recht om een klacht in te dienen / juridische procedure te starten

Wij zetten ons ervoor in om samen met u te werken om een eerlijke oplossing te vinden als u een klacht over of probleem hebt met ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Als u echter van mening bent dat wij u niet hebben kunnen helpen met uw klacht of probleem, heeft u ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een juridische procedure starten. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u aan door hier te klikken. Ook vind u op deze website nadere informatie over de inhoud van uw rechten.

9. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

De VSOP maakt op haar website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. We gebruiken cookies voor het laten functioneren en verlenen van onze diensten. De VSOP is hierdoor in staat te bekijken op welke wijze haar bezoekers de website gebruiken. De VSOP kan hierdoor haar website aanpassen op de gebruikersvoorkeuren. Bij een volgend bezoek aan de website van De VSOP worden deze kleine stukjes herkend. We gebruiken cookies enkel om inzicht te krijgen in het gebruik van de site.

10. CONTACTGEGEVENS / VRAGEN / KLACHTEN / OPMERKINGEN

Onze contactgegevens zijn:
De VSOP 
Koninginnelaan 23
3762 DA Soest
035-6034040

11. WIJZIGINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Het kan voorkomen dat onze Privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie is altijd beschikbaar op onze website. We maken u alle wijzigingen aan de Privacyverklaring bekend via een e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website. Geen van de bepalingen uit deze Privacyverklaring heeft tot doel om een verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen De VSOP en u. Op de bepalingen uit deze Privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

12. BEWAARTERMIJNEN

De VSOP bewaart Persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. De VSOP bewaart uw Persoonsgegevens zo lang als wij dat nodig achten om diensten te kunnen verlenen, u in staat te stellen om de website te gebruiken, toepasselijke wetgeving na te leven, geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.